Loading...
Dekvoorwaarden
Terms & Conditions
Kom alles te weten over de voorwaarden.
Find out everything about the terms and conditions.

De Groote Kamps kiest voor de toekomst. Dit betekent dat wij niet willen vermeerderen, maar verbeteren! Heeft u een interessante merrie, dan heeft u bij ons een stapje voor.

 • Door bestelling en afname van het sperma, verklaart de merrie eigenaar kennis te hebben genomen van deze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich hiermee tevens akkoord.
 • Vers sperma voor 8.30u besteld is dezelfde dag leverbaar.
 • De merrie eigenaar zorgt zelf voor de merriebegeleiding.
 • Niet gebruikte rietjes blijven ten allen tijde eigendom van De Groote Kamps en moeten aan het eind van het seizoen naar ons teruggestuurd worden, evenals de lege rietjes.
 • De merrie eigenaar is de basiskosten voor de aanlevering van sperma verschuldigd direct na de eerste bestelling.
 • De merrie eigenaar is de drachtigheidstoeslag verschuldigd zodra de merrie 8 weken drachtig is.
 • U wilt een levend veulen, wij ook. De merrie eigenaar krijgt van ons de drachtigheidstoeslag retour indien de drachtigheid wordt afgebroken of uw veulen dood wordt geboren.
 • Voor teruggave van de drachtigheidstoeslag dient een gustverklaring of doodverklaring van de dierenarts te worden overlegd.
 • De dekgelden zijn exclusief verzendkosten.
 • De Groote Kamps aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.

 

De Groote Kamps besteedt maximale zorg aan de door haar te leveren diensten. Aan u als klant vragen we een correcte afhandeling van onze nota. Heeft u echter hierover vragen, schroom niet ze ons voor te leggen.

 • Deze betalingsvoorwaarden gelden voor elke betaalde dienst die wordt verleend door De Groote Kamps.
 • De diensten worden berekend overeen­komstig de geldende tarievenlijst van De Groote Kamps.
 • Eventuele vragen over de rekening dienen binnen 14 dagen na de notadatum aan De Groote Kamps te worden voorgelegd.
 • De klant die een betaalde dienst van De Groote Kamps afneemt dient de rekening binnen 14 dagen na de notadatum te voldoen.
 • Indien de klant niet binnen 14 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. De klant ontvangt een betalingsherinnering.
 • Indien de klant niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is De Groote Kamps gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. Vanaf dat moment is de klant per maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim.
 • Indien De Groote Kamps een tweede en eventuele daar­opvolgende betalingsherinnering stuurt, is De Groote Kamps gerechtigd kosten in rekening te brengen.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. BTW die in verband met incassowerk­zaamheden aan De Groote Kamps in rekening wordt gebracht, zal worden doorberekend aan de klant.
 • Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).
 • Bij betalingsachterstand is De Groote Kamps gerechtigd het verlenen van verdere diensten op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de klant een formele klacht indient over de rekening en/of de verleende dienst, tenzij De Groote Kamps instemt met opschorting van de betalingsverplichting.
 • Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Deze betalingsvoorwaarden van De Groote Kamps zijn vastgesteld en gedeponeerd op 1 december 2018.